Targi Wydawców Katolickich - Konkurs

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ ZNIŻKĘ NA PIELGRZYMKĘ MARZEŃ”

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj zniżkę na pielgrzymkę marzeń” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem konkursu jest Biuro Podróży Misja Travel Jan Olczykowski z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 34/10, w Poznaniu 61-846, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Nagrody pozyskane zostały ze środków własnych Organizatora.
 4. Konkurs trwa od 23 września 2021 do 26 września 2021 podczas XXVI Targów Wydawców Katolickich w Warszawie. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu.
 5. Zadanie konkursowe polega na napisaniu w kilku zdaniach odpowiedzi na zadane pytanie „Twoje wymarzone miejsce pielgrzymkowe to…? Napisz dlaczego.”
 6. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy pozostawić w wyznaczonym miejscu na stoisku biura podróży Misja Travel podczas Targów Wydawców Katolickich w Warszawie. Dopuszczalne jest również przesłanie wyraźnego skanu lub zdjęcia z odpowiedzią na pytanie konkursowe na adres e-mail: biuro@misjatravel.pl lub w wiadomości prywatnej na profilu Misja Travel na Facebook’u https://www.facebook.com/MisjaTravel/ do dnia 26.09.2021.

§ 2 Warunki uczestnicka w konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która: a) jest osobą pełnoletnią b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych   2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łącznie spełnienie następujących warunków: a) zapoznanie się z regulaminem konkursu b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1. c) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

§ 3 Zasady konkursu i nagrody

1. W ramach konkursu zostaną przyznane: Nagroda główna – I miejsce, Nagroda – II miejsce, Nagroda – III miejsce, 3 wyróżnienia. Laureatów i wyróżnionych w konkursie wybierze jury powołane przez organizatora. Jury wybierze najciekawsze odpowiedzi napisane przez uczestników konkursu.

2. Jury będzie składać się z 5 osób. W jej skład wejdą członkowie Działu Marketingu i Menadżerowie Działu Sprzedaży biura podróży Misja Travel.

3. Nagrodami w Konkursie są:

a) Nagroda Główna – I miejsce: 2000zł zniżki na wybrany wyjazd z Misja Travel

b) Nagroda – II miejsce: 1000zł zniżki na wybrany wyjazd z Misja Travel

c) Nagroda – IIII miejsce: 500zł zniżki na wybrany wyjazd z Misja Travel

d) 3 wyróżnienia: książki o tematyce chrześcijańskiej. (Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia dodatkowych nagród do dnia ogłoszenia wyników konkursu).

4. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 3 (trzech) dni od zakończenia, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail lub zostanie powiadomiony telefonicznie. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu Konkursu pojawi się także na profilu Misja Travel na Facebooku https://www.facebook.com/MisjaTravel

6. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

7. Przekazanie nagród nastąpi poprzez wysłanie w wersji elektronicznej lub papierowej vouchera zniżkowego do wykorzystania w ciągu najbliższych 12 miesięcy w biurze podróży Misja Travel. W przypadku nagród rzeczowych wysłane zostaną pocztą polską na adres podany przez Uczestnika.

§ 4 Dane osobowe uczestników konkursu

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej. 2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród. Za zgodą Uczestnika podany adres e-mail będzie dopisany do bazy newslettera wysyłanego przez biuro podróży Misja Travel. 3. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: www.misjatravel.pl/targi-wydawcow-katolickich-konkurs

§ 5 Postanowienia końcowe

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://www.misjatravel.pl/targi-wydawcow-katolickich-konkurs/

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych („RODO”), w związku z czym zgodnie z art. 13 RODO Misja Travel sp. z o.o. informuje, co następuje:   Administratorem podanych przez  Pana/Panią w niniejszym formularzu danych osobowych jest Misja Travel Sp. z o.o., ul. Strzelecka 34/10, 61-845 Poznań, NIP: 7831764689, REGON: 368252469 zarejestrowana w KRS pod numerem 0000701301 przez SĄD REJONOWY POZNAŃ – NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO   (dalej: „Administrator”).

 1. Administrator przetwarza dane osobowe na terenie Polski, zapewniając ich należytą ochronę.
 2. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane w celu i na potrzeby realizacji konkursu realizowanego przez Misja Travel sp. z o.o., wydania nagród, a także do prowadzenia działań marketingowych w celu informowania o aktualizacji oferty usług świadczonych przez Misja Travel sp. z o.o.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona przy wypełnianiu formularza udziału w konkursie. Ponadto prowadzimy działania marketingowe związane z konkursem, stąd też część naszych działań związanych z przetwarzaniem danych jest oparte o art.6 ust. 1 f RODO (uzasadniony interes administratora).
 4. Misja Travel sp. z o.o. przetwarza dla celów organizacji konkursu następujące kategorie danych osobowych Klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu
 5. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Nie dotyczy to danych, których przetwarzanie jest niezbędne dla zagwarantowania realizacji obowiązków Spółki wobec prawa polskiego lub wspólnotowego lub których przetwarzanie opiera się o inną podstawę prawną niż Pana/Pani zgoda.
 6. Pana/Pani dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji i rozliczenia konkursu. Dane zostaną usunięte niezwłocznie po zgłoszeniu żądania usunięcia danych.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane następującym kategoriom podmiotów: usługodawcom modułów i systemów informatycznych współpracującym z Administratorem w zakresie zapewnienia zgodnego z prawem i efektywnego działania Spółki.
 8. Zgodnie z przepisami rozporządzenia RODO, przysługuje Panu/Pani:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) i uzupełnienia swoich danych osobowych;
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania na podstawie przekazanych danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec podejmowania zautomatyzowanych decyzji na podstawie przekazanych danych
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym na terenie Polski jest  Urząd Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 1. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.
 2. Państwa dane osobowe oraz aktywność dokonywana na stronie Misja Travel sp. z o.o. mogą być częściowo wykorzystywane do profilowania lub podejmowania zautomatyzowanych decyzji wyłącznie w zakresie marketingowym, w celu podjęcia próby dostosowania oferty Misja Travel sp. z o.o. dla Państwa potrzeb.
 3. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych powinny być kierowane na adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Misja Travel sp. z o.o., tj. odo@misjatravel.pl

© Copyright 2020. All rights reserved. Powered by

Dylas Creation Lab
MENU

Subscribe to our newsletter